НАУЧНИ СКУП

ПОТЕНЦИЈАЛ И ЕФЕКТИ КОРИШЋЕЊА БИОМАСЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Мотивација:

Скуп „Потенцијал и ефекти коришћења биомасе у Републици Србији“ припада низу научних скупова посвећених обнављању и проширењу сазнања потребних за квалификовано промишљање и одлучивање о правцима развоја српске енергетике. Претходе му научни скупови (I) Стање и перспективе српске енергетике (САНУ, јун 2017), (II) Енергетика и климатске промене (САНУ, новембар 2018), као и скуп (III) Улога нуклеарне енергетике у енергетској транзицији (САНУ, новембар 2020). Имајући у виду специфичности енергетских система и дугорочне ефекте донетих одлука и праваца развоја, организатори сматрају да треба увећати утицај српске науке и струке на доношење одлука о српској енергетици и тако смањити ризике доношења исхитрених одлука под притиском и без консултовања домаћих стручњака и институција. Организатори уочавају потребу за конструктивним дијалогом и сматрају да треба унапредити комуникацију између потрошача, привреде, струке и државе.

Циљеви:

Потенцијал биомасе, примарне, секундарне и терцијалне у енергетске сврхе

  • Проблеми складиштења и обраде примарне биомасе за потребе спаљивања, ефекти спаљивања у ложиштима, састав емисија.
  • Технолошке могућности обраде биомасе за добијање биогорива (биодизела, биогаса, биоуља, биоугља и др.).
  • Сагледавање енергетског и материјалног биланса, техничких и финансијских параметара, као и утицаја на животну средину.
  • Могућност гајења култура за енергетске потребе – утицај прикупљања и гајења на шуме, воде и квалитет земљишта.
  • Сагледавање досадашњих искустава: (1) анализа исхода досадашњих настојања да се увећа коришћење биомасе, сагледавање логистичких проблема сакупљања, складиштења, коришћења. (2) анализа досадашњих искустава у Европи и покушај да се уоче основани разлози за скептицизам у погледу коришћења биомасе.
  • Изводљивост и оствариви обим прикупљања шумског отпада – логистика прикупљања и складиштења, предвидивост, трошкови, утицај обима и начина прикупљања на квалитет и квантитет шума и шумског земљишта, проблеми, ризици и трошкови складиштења.
  • Изводљивост и оствариви обим прикупљања пољопривредног отпада, стајњака, отпада из индустрије прераде хране, остатака хране и сродних извора. Оствариви начини прикупљања, потреба и обим складиштења, трошкови, утицај прикупљања на квалитет пољопривредног земљишта, проблеми, ризици и трошкови складиштења.
  • Агроеколошки услови гајења, подела, технологија производње и економски значај енергетских биљака: (1) агроеколошки услови гајења (клима, земљиште, светлост), (2) класификација енергетских усева према намени (уљани усеви [уљана репица, ланик, слачице, рицинус], скробни и шећерни усеви [сирак, суданска трава, кукуруз], лигно-целулозни усеви [мискантус, конопља], (3) ботаничка припадност, морфологија, порекло и технологија производње енергетски значајних биљака: уљане репице, ланика, слачица, рицинуса, мискантуса, конопље, сирка, суданске траве, кукуруза и др., (4) штетни утицаји гајења енергетских усева на земљиште, (5) економски значај производње енергетских усева.
  • Опција сагоревања биомасе: (1) поступци обраде обрада за потребе производње пелета или брикета (поступци, емисије, отпад, финансијски/енергетски/еколошки биланс), (2) материјални/финансијски/енергетски/еколошки биланс за типичан пример сагоревања биомасе у малим ложиштима, садржај димних гасова, примарни и секундарни аеросоли, садржај и третман остатака сагоревања, (3) проблеми сагоревања биомасе из пољопривредног отпада (Si, Ca, K, топљење пепела, шљака, загушење) и коришћење специјалних пећи (флуидизовани слој итд.). (4) материјални/финансијски/енергетски/еколошки биланс за типичан пример сагоревања биомасе у великим ложиштима (термоелектране, топлане, индустрија), садржај димних гасова на излазу из постројења (после филтара), примарни и секундарни аеросоли, садржај и третман остатака сагоревања. (5) процена укупне оствариве и одрживе годишње производње енергије, цена енергије, збирне емисије и одрживост опције сагоревања биомасе.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР НАУЧНОГ СКУПА

дописни члан Влада Вељковић, председник
академик Слободан Вукосавић
академик Зоран Петровић
академик Велимир Радмиловић
академик Владимир Стевановић
академик Богдан Шолаја
др Драгана Ђорђевић, научни саветник

ПРОГРАМСКИ ОДБОР НАУЧНОГ СКУПА

дописни члан Влада Вељковић, председник
академик Слободан Вукосавић
академик Зоран Петровић
академик Велимир Радмиловић
академик Владимир Стевановић
академик Богдан Шолаја
др Урош Анђелковић, научни саветник
др Биљана Дојнов, виши научни сарадник
др Драгана Ђорђевић, научни саветник
проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић
проф. др Мирјана Кијевчанин
проф. др Ана Марјановић Јеромела
проф. др Оливера Стаменковић