Академијски одбор за енергетику је основан са задатком да доприноси развоју српске енергетике уз уважавање светских стандарда и интереса српског друштва. Одбор настоји да увећа ангажовање домаћих научника и стручњака у развоју и примени нових технологија за градњу одрживих извора и увећање енергетске ефикасности преноса, дистрибуције и коришћења енергије. Међу задацима Одбора је обједињавање стручних напора, помоћ у доношењу стратегија и развој методологије њихове примене, пружање стручне помоћи релевантним државним институцијама у формулисању преговарачких ставова и оквира, праћење глобалних промена на енергетским тржиштима и промена у енергетској политици, али и ширење свести и сазнања о енергетици на начин примерен ширем кругу заинтересованих, како би се учесници у процесу одлучивања охрабрили да одлуке доносе уз помоћ домаће струке и у складу са дугорочним интересима становништва и привреде.

Значај енергетике

Енергија је кључни фактор развоја људског друштва који условљава већину успеха и већину проблема. Неопходна је свим живим бићима за непрекидни метаболизам и очување унутрашње организације. Енергија покреће индустријску производњу и транспорт, омогућује рад рачунара и система за комуникацију и представља знатан део вредности свих производа и роба. Сви кораци у развоју људског друштва су условљени променама у енергетском систему. Доступност електричне енергије је омогућила напредак науке, нова технолошка решења и убрзан развој индустрије.

Доступност електричне енергије

Доступност електричне енергије и потрошња по глави становника одређују степен развоја заједнице, животни век појединца и његову могућност да у пуној мери искористи свој потенцијал и да свој допринос заједници. Више од милијарде људи живи без снабдевања електричном енергијом док је за две милијарде снабдевање несигурно. Остатак света користи електричну енергију добијену на начин који угрожава окружење и подстиче глобално загревање. Постоји потреба да се ослањање на фосилна горива замени обновљивим изворима и да се електрична енергија начини доступном у свим крајевима света.

Српска енергетика

Српска енергетика је од кључног значаја за становништво, привреду и државу. Цене електричне енергије, природног гаса и горива представљају значајан део трошкова просечне породице и утичу на конкурентност привреде. Уједно, енергетика има значајан утицај на квалитет ваздуха, воде, загађење животне средине и на здравље људи.

Током последњих деценија, смањен је утицај домаће струке на доношење одлука о српској енергетици. Држава и политика су изложене снажном притиску у погледу низа горућих питања, што скреће пажњу на краткорочне циљеве и доводи до исхитреног преузимања обавеза које могу имати неповољне дугорочне последице. Ослањањем на домаћу струку и добро вођеном енергетском политиком Србија има прилику да избегне неповољне последице и да у енергетској транзицији пронађе своје развојне шансе.

Процеси интеграција и примена одговарајућих директива значајно утичу на промене у српској енергетици, смањујући могућност сувереног одлучивања. На токове енергетске транзиције значајан утицај имају велике, технолошки развијене земље. Међу интересима утицајних земаља је пласман сопствене робе и технологије, освајање нових тржишта и преузимање ресурса. Интереси развијених земаља имају одлучујући утицај на развој енергетике у окружењу. У исто време, Србија има интерес да спроведе енергетску транзицију на начин који одговара специфичностима српске енергетике и српске индустрије. На путу очувања животне средине и смањења зависности од угља и нафте потребно је искористити кадровски потенцијал и природне ресурсе Србије да би се обуздала зависност од увоза енергије и ублажила зависност од увоза технологија и опреме. Ради очувања суверености у управљању српском енергетиком потребна је већа умешност у преговорима и веће ослањање на домаћу науку и струју.

Научни скупови

Академијски одбор за енергетику организује научне скупове са циљем да отвори конструктивни дијалог експерата, омогући стварање визије дугорочног развоја и унапреди комуникацију између представника електропривреде, струке, државе и потрошача. Серију предавања прати дискусија о проблемима и питањима међу којима су стање и перспективе српске електроенергетике, спрега енергетике и климатских промена, интеграција обновљивих извора, складиштење енергије, улога нуклеарне енергетике у енергетској транзицији и друга питања од значаја. Током скупова се разматра и структура примарних извора, стратегије развоја, контрола и коришћење кључних ресурса, проблеми енергетске сигурности, економске и еколошке одрживости, развој тржишта и утицај европских интеграција, као и проблеми управљања, организације, кадровски проблеми, потреба ефикаснијег ангажовања домаће науке и струке и проблеми образовања енергетичара. Исходи скупова се публикују у форми закључака, препорука и зборника.

Српски енергетичари

Србија располаже значајним бројем светски познатих стручњака који раде у кључним областима савремене енергетике и дају одлучујући допринос развоју технологије електронске енергетике и примени дигитализације и информационих технологија. Велики број српских истраживача ради у светски познатим истраживачким центрима или са њима сарађује радећи у Србији. Решавању проблема српске енергетике је тренутно посвећен врло мали део расположивих истраживачких капацитета.

У оквиру српске електропривреде постоји проблем обнављања и усавршавања стручног кадра. О кључним одлукама се некада расправљало и изјашњавало на Стручном савету електропривреде, скупу квалификованих научника и стручњака са српских универзитета, из института и предузећа. Захваљујући њиховом раду, Србија и данас задовољава своје потребе за електричном енергијом и поред дугог периода без неопходних инвестиција. Данас је начин доношења одлука промењен, број ангажованих научника и стручњака се смањује док је интерес младих научника за област смањен и усмерен ка иностранству. У исто време, значајан број старијих стручњака са значајним научним, стручним и руководећим искуством у ЕПС размештен је на послове где се њихове могућности не користе на одговарајући начин. Као последица, преостали стручни капацитет електропривреде није у складу са потребама енергетске транзиције и дигитализације. И поред промена у начину финансирања научно-истраживачког рада, значајан део српских научника који раде на проблемима енергетске транзиције и примене ИТ у енергетици тренутно нису ангажовани на решавању проблема српске енергетике.

Енергетика и информационе технологије

Услед смањења резерви фосилних горива и утицаја енергетике на климатске промене неопходно је убрзати прелазак на нискоугљеничну енергетику и увећати удео обновљивих извора. Интеграцијом енергетике, комуникација, информационих технологија и дистрибуираног рачунарства значајно се олакшава интеграција обновљивих извора у електроенергетски систем. Интегрисана енергетика се заснива на сигурним, заштићеним комуникацијама између свих учесника у енергетским трансакцијама у реалном времену. Аутоматизовано склапање уговорних обавеза у реалном времену даје флексибилност која омогућује значајне уштеде у погледу производних капацитета, инфраструктуре и капацитета за складиштење. Сигурност у склапању валидних, обострано прихваћених обавеза тражи примену савремених ИТ технологија какве су дистрибуирано рачунарство (block-chain) и криптографија.

Академијски одбор за енергетику се залаже за ангажовање српских истраживача у решавању проблема примене информационих технологија у енергетици. Допринос српских истраживача може олакшати енергетску транзицију, допринети развоју телекомуникација и рачунарства и омогућити значајан напредак у области заштите животне средине. Конкретна примена остварених резултата увећала би простор за укључивање домаћих компанија, дала прилику српским истраживачима да решавају проблеме друштва у коме живе и дала сврху улагањима у научно-истраживачки рад.


НОВОСТИ