НАУЧНИ СКУП

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ, ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛ И РУДНО БОГАТСТВО НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ


Мотивација и циљеви:

Скуп о енергетским ресурсима на Косову и Метохији је један у низу научних скупова посвећених обнављању и проширењу сазнања потребних за квалификовано промишљање и одлучивање о правцима развоја српске енергетике. Српска електропривреда тренутно нема контролу над енергетским ресурсима Косова и Метохије. Премда је тешко проценити када ће Србија успоставити контролу над електранама, рудницима, водопривредним постојењима и другим природним богатствима на територији своје јужне покрајине, постоји потреба да се укаже на одговарајуће податке и сазнања, да се упозори на важна правна и економска питања, да се подсети на питања власништва и укаже на потребу да се обједини планирање и развој српских ресурса на Косову и Метохији и ресурса у другим деловима Србије.

Тематске целине:

  1. Резерве угља, структура и квалитет истражених налазишта, однос откривке, налазишта резерве у близини реке Дренице, процена преосталих залиха. Састав угља и могућност примене нових технологија за експлоатацију и коришћење угља у енергетици.
  2. Постојеће електране и преносни систем, ТЕ-Косово А и Б укупне снаге 1235 MW током привремене управе имају неодговарајуће одржавање и раде са капацитетом од 62%. Све до 2020, електрична мрежа је била у контролној области Србије. Уз сагласност Европског ЕНТСО, електрична мрежа на Косову и Метохији је од априла 2020. у контролној области оператера преносног система Републике Албаније. Потребно је проучити техничке и финансијске последице.
  3. Водни ресурси и хидропотенцијал
  4. Правно економски аспекти, питање власништва

Планирани исходи:

Предавања, дискусије и прилози учесника биће уређени и публиковани у форми зборника. Део зборника биће и сажетак мањег обима сачињен у форми закључака и препорука, намењен доносиоцима одлука.

Циљеви:

Заштита енергетских ресурса и благовремено планирање структуре примарних извора је међу најважнијим интересима сваког друштва. Сигурност и доступност енергије у значајној мери одређује привредне показатеље и суштински утиче на животни стандард. Односе међу државама у све већој мери одређује борба за ресурсе која често угрожава интересе мање утицајних земаља. Бројне државе су суочене са дефицитом кредибилног лидерства, нарастајућим популизмом и суспендовањем струке. Поменуте појаве отежавају дугорочно планирање примарних извора енергије кроз промовисање краткорочних, интересно мотивисаних и недовољно утемељених одлука и политика. Такав приступ је у супротности са дугорочном природом енергетских система и енергетске привреде и треба га сузбијати већим ангажовањем домаће науке и струке у оквиру сваког друштва и државе.

Значај ресурса на Косову и Метохији

Према расположивим подацима (Службени гласник 122/2008.), око 79% српских резерви примарне енергије у угљу налази се на територији Косова и Метохије. Поред резерви, на територији јужне покрајине су и значајне српске термоелектране и електрична мрежа. Све до 2020, електрична мрежа је била у контролној области Србије. Уз сагласност Европског ЕНТСО, електрична мрежа на Косову и Метохији је од априла 2020. у контролној области оператера преносног система Републике Албаније. Од значаја за енергетику су и могућа налазишта нафте, као и потврђена значајна налазишта никла, магнезита, цинка, олова, боксита и других руда. Енергетски потенцијал наших резерви угља на Косову и Метохији пробудио је интерес европских земаља које су почетком осамдесетих година прошлог века разматрале могућност коришћења резерви примарне енергије на Косову и Метохији за добијање снага од 5000 MW која би се преносила далеководима са једносмерним струјама. Касније током 1980-их је разрађиван концепт ТЕ Косово Ц снаге 2100 MW (7х300 или 6х350 MW) за конкретне потребе електропривреда република ех. СФРЈ, а детаљније је разматран и избор локације такве ТЕ са становишта снабдевања водом за рециркулационо хлађење. Организатори уочавају потребу да се начини преглед енергетских и других ресурса на територији јужне српске покрајине. Потребно је указати, подсетити и упозорити на значајне чињенице, околности и последице текућих и будућих догађаја и одлука. Расуђивање, промишљање и одлучивање треба да буде засновано на чињеницама, струци и науци, што ствара потребу за организовањем скупа о енергетским ресурсима на Косову и Метохији.

ИНИЦИЈАТИВНИ ОДБОР СКУПА

дописни члан САНУ Слободан Вукосавић
проф. др Миодраг Месаровић
дипл. инж. Љубо Маћић
проф. др Никола Рајаковић
проф. др Милош Бањац